Zoek een opleiding

Zoeken

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens:

 • SYNTRA BRUSSEL VZW
 • Stallestraat 292
 • 1180 Ukkel
 • Ondernemingsnummer: 0860.463.541

1/ Inschrijving

Door in te schrijven op één van onze cursussen aanvaardt de cursist enerzijds en Syntra Brussel VZW anderzijds dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbinden partijen zich ertoe deze na te leven. Eigen aankoopvoorwaarden van de cursist kunnen niet tegengesteld worden aan SYNTRA BRUSSEL VZW. Elke afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden dient schriftelijk bedongen te worden.

De cursist kan enkel inschrijven indien hij 18 jaar is of voldaan heeft aan zijn leerplicht. Indien de cursist minderjarig is en toch voldaan heeft aan zijn leerplicht, kan hij enkel inschrijven mits toestemming van een ouder of voogd. Een model van toestemming wordt ter beschikking gesteld en dient te worden toegevoegd aan de inschrijving.

Inschrijven kan online of via het inschrijvingsformulier te verkrijgen aan onze onthaalbalies.

Voor sommige opleidingen zijn er specifieke toelatingsvoorwaarden, terug te vinden in de opleidingsfolder van de betreffende opleiding of op de website. SYNTRA BRUSSEL VZW behoudt zich het recht voor een cursist uit te schrijven indien hij niet aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet (dit kan blijken na de start van de cursus). Het inschrijvingsgeld wordt beschouwd als integraal verschuldigd en zal dan niet worden terugbetaald.

2/ Betaling

2.1/ Factuur

Na de inschrijving is de cursist het integrale inschrijvingsgeld verschuldigd en ontvangt hij een factuur. De cursist verbindt zich ertoe het saldo te betalen 30 dagen na factuurdatum. De niet-betaling van het saldo doet geenszins de inschrijving vervallen.
Het integrale inschrijvingsgeld dient steeds betaald te zijn vóór de aanvang van de cursus. Niet-betaling van het inschrijvingsgeld vóór aanvang van de cursus laat SYNTRA BRUSSEL VZW toe de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen en/of de afgifte van een getuigschrift of diploma te weigeren.

Het gebruik van opleidingscheques en/of de KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling.

2.2/ Laattijdige betaling

Bij gebrek aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke intrestvoet verschuldigd alsook een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 35 EUR.

2.3/ Afbetalingsplan

SYNTRA BRUSSEL VZW kan een cursist de mogelijkheid bieden om een opleiding via een afbetalingsplan te betalen. Elke vraag daartoe wordt individueel behandeld en SYNTRA BRUSSEL VZW behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren, zelfs indien de cursist voldoet aan de hieronder vermelde basisvoorwaarden. De cursist dient contact op te nemen met het secretariaat van de campus. Bij de toekenning van een afbetalingsplan zal de cursist het afgesproken plan stipt dienen na te leven, zo niet verliest hij deze gunst en zal hij van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, het integrale inschrijvingsgeld dienen te betalen, vermeerderd met de wettelijke intrestvoet alsook een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 35 EUR. 
Basisvoorwaarden afbetalingsplan:

 • voorbehouden voor particulieren;
 • moet minimum 14 dagen vóór de startdatum van de cursus aangevraagd worden;
 • 25% van het saldo moet betaald zijn vóór de startdatum van de cursus;
 • het afbetalingsplan wordt gespreid over max. 4 maanden.

2.4/ Gespreide betaling

SYNTR BRUSSEL VZW kan een cursist de mogelijkheid bieden een opleiding te financieren door middel van een gespreide betaling. Elke vraag daartoe wordt individueel behandeld en SYNTRA BRUSSEL VZW behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren, zelfs indien de cursist voldoet aan de hieronder vermelde basisvoorwaarden. De cursist dient contact op te nemen met het secretariaat van de campus. Bij de toekenning van een gespreide betaling zal de cursist het afgesproken plan stipt dienen na te leven, zo niet verliest hij deze gunst en zal hij van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, het integrale inschrijvingsgeld dienen te betalen, vermeerderd met de wettelijke intrestvoet alsook een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 35 EUR.
Basisvoorwaarden:

 • enkel voor particulieren
 • enkel voor cursussen die starten min. 30 dagen na de aanvraag en waarbij het inschrijvingsgeld min. 150 EUR bedraagt.

SYNTRA BRUSSEL VZW beslist over de concrete modaliteiten van de gespreide betaling. Volgende modaliteiten kunnen worden toegestaan bij de gespreide betaling van het inschrijvingsgeld:

 • 50% binnen 14 dagen na factuurdatum, 50% 14 dagen vóór start cursus.
 • 34% binnen 14 dagen na factuurdatum, 33% uiterlijk 14 dagen na de eerste schijf en alleszins vóór de derde schijf, 33% 14 dagen vóór start van de cursus.

Het integrale inschrijvingsgeld dient alleszins betaald te zijn vóór aanvang van de cursus. Indien het integrale inschrijvingsgeld niet gestort is vóór de start van de cursus, kan de cursist de toegang tot de lessen worden geweigerd.

2.5/ Betalingsmodaliteiten

De betaling kan gebeuren via één van de volgende betalingsmodaliteiten:

 • op rekeningnummer BE28 0014 0780 1820 met vermelding van de referte op de factuur.
 • op de campus via bankcontact en/of opleidingscheques.

2.6/ Prijzen zijn indicatief

De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. SYNTRA BRUSSEL VZW behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen.

2.7/ Overbezetting

Het tijdstip van ontvangst van betaling van het integrale inschrijvingsgeld bepaalt de rangorde van inschrijving voor de cursus, te beginnen met de cursist van wie SYNTRA BRUSSEL VZW het eerst de betaling mocht ontvangen. SYNTRA BRUSSEL VZW behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren of te annuleren in geval van overbezetting, zonder dat de cursist aanspraak kan maken op enige vergoeding. De rangorde van inschrijving zal worden gebruikt om, in geval van overbezetting, te bepalen welke cursist wél en welke cursist niet kan deelnemen aan de cursus. De cursist die in geval van overbezetting niet kan deelnemen zal het reeds door hem betaalde inschrijvingsgeld teruggestort krijgen.

2.8/ Hoofdelijkheid

De cursist is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden tot alle verplichtingen ten aanzien van SYNTRA BRUSSEL VZW.

3/ Herroepingsrecht

Ongeacht de hoedanigheid van de cursist (particulier, natuurlijke persoon of rechtspersoon) en ongeacht de wijze van inschrijving (online of via de onthaalbalie) is het herroepingsrecht niet van toepassing. De cursist kan immers niet aanzien worden als ‘consument’ in de zin van het Wetboek Economisch Recht, aangezien hij geacht wordt de opleiding te volgen in het kader van zijn beroepsactiviteit. De cursist beschikt dus niet over een termijn van 14 dagen om van de inschrijving af te zien.

4/ Annulatie

De cursist kan de inschrijving enkel kosteloos annuleren tot 10 dagen vóór aanvang van de cursus. De annulatie dient steeds schriftelijk, dit is per e-mail of aangetekende brief, te gebeuren. Nadien zal een annulatie steeds als laattijdig worden beschouwd en blijft het integrale inschrijvingsgeld verschuldigd.

5/ Wijziging opleiding

SYNTRA BRUSSEL VZW behoudt zich het recht voor een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld en zonder dat de cursist aanspraak kan maken op enige vergoeding. In geval van een dergelijke eenzijdige annulatie of wijziging zal de cursist het recht hebben zich uit te schrijven. Indien de cursist zich om die reden uitschrijft zal het betaalde inschrijvingsgeld enkel worden terugbetaald, zonder interest of vergoeding, indien de uitschrijving gebeurt 10 dagen vóór aanvang van de lessenreeks. Indien de uitschrijving om die reden gebeurt tijdens de lessenreeks zal geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld worden gedaan.

SYNTRA BRUSSEL VZW heeft het recht om de docent te wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de cursus noodzakelijk is.

In geen geval kan de cursist aanspraak maken op bijkomende vergoedingen als gevolg van de eenzijdige annulatie of wijziging van de cursus. De aansprakelijkheid van SYNTRA BRUSSEL VZW is in elk geval beperkt tot de waarde van het inschrijvingsgeld.

SYNTRA BRUSSEL VZW geeft een niet-exhaustieve lijst van redenen om over te gaan tot eenzijdige wijziging van de opleiding: onbeschikbaarheid docent (waaronder overlijden, ziekte, ...), onderbezetting,…

Indien bvb. een les dient te worden verzet wegens ziekte van de docent, zal de cursist geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding voor gemaakte onkosten (kinderopvang, vervoer, ...).

6/ Vrijwaring van aansprakelijkheid - Exoneratie

SYNTRA BRUSSEL VZW kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade (zowel lichamelijke als materiële) die (on)rechtstreeks verband houdt met de organisatie van de opleidingen of de opleidingen zélf.

SYNTRA BRUSSEL VZW is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade, veroorzaakt door de cursist die voortvloeit uit het niet naleven van de gemaakte afspraken met SYNTRA BRUSSEL VZW, noch is SYNTRA BRUSSEL VZW aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de cursist of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
Zo ook zal SYNTRA BRUSSEL VZW niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de kwaliteit van de opleiding of de kwaliteit van de organisatie van de opleiding (waaronder technische storingen lesmateriaal, omstandigheden die verband houden met het leslokaal, kwaliteit lesmateriaal, tijdstip ter beschikking stellen van lesmateriaal enz.).

7/ Klachtenprocedure

SYNTRA BRUSSEL VZW hecht veel belang aan de kwaliteit van haar opleidingen en staat steeds open voor suggesties of voorstellen om haar werking te verbeteren. Klachten en/of suggesties dienen te worden ingediend via de klachtencoördinator.

8/ Afwezigheden

Wanneer de cursist ziek is of om andere omstandigheden niet naar de les kan komen, dient hij steeds het secretariaat van de campus waar hij de opleiding volgt te verwittigen vóór aanvang van de les. Om gewettigd afwezig te zijn, dient de cursist binnen de 5 werkdagen een officieel document af te geven op het secretariaat. Doktersbriefjes, attesten van de werkgever, rouwberichten en uittreksels uit het bevolkingsregister gelden als officieel document.

Campus Ukkel: T 02 331 68 01
Campus Tour&Taxis: T 02 421 17 70
Lesplaats Anderlecht : T 02 527 22 71
Of via: info@syntrabrussel.be
Belangrijk om te weten:
Voor elke module/opleiding moet de cursist 2/3 van de lessen aanwezig zijn om te kunnen deelnemen aan de examens.
Voor elke module/opleiding moet de cursist 90% van de lessen aanwezig zijn om educatief verlof te kunnen opnemen.

9/ Gedrag vóór, tijdens of na de lessen

SYNTRA BRUSSEL VZW behoudt zich het recht voor de cursist de toegang tot een les of opleiding te ontzeggen wanneer zijn aanwezigheid ongewenst is geworden door zijn gedrag vóór, tijdens of na de les. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: agressie, intimidatie, aanhoudend storend gedrag, enz ...

10/ Opleidingscheques

Opleidingscheques kunnen aangewend worden voor alle cursussen die voorkomen op de lijst van de erkende opleidingen, zie: www.syntravlaanderen.be/opleidingstrajecten/opleidingscheques.
Aangekochte cheques kunnen terugbetaald worden door de werkwinkel indien de cursus wordt geannuleerd door SYNTRA BRUSSEL VZW. Indien de cursist de inschrijving zelf annuleert en de cheques reeds had aangekocht, kan hij deze aanwenden voor een andere erkende opleiding. Deze cheques worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald door SYNTRA BRUSSEL VZW. SYNTRA BRUSSEL VZW is niet aansprakelijk voor verkeerd of laattijdig aangekochte cheques.

11/ KMO-portefeuille

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verwerken van deze subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid. Meer informatie is terug te vinden op http://www.kmo-portefeuille.be/
SYNTRA BRUSSEL VZW is in geen geval aansprakelijk voor enige beslissing over het al dan niet toekennen van deze subsidiemaatregel.
Indien de cursist een beroep wenst te doen op de KMO-portefeuille dient hij de volledige facturatiegegevens van de onderneming te vermelden op het inschrijvingsformulier.
Het erkenningsnummer van SYNTRA BRUSSEL VZW als dienstverlener bij de KMO-portefeuille is DV.0100501.

12/ Wijziging algemene voorwaarden

SYNTRA BRUSSEL VZW behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten.
De cursist kan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden bij elke inschrijving terugvinden op de website.

13/ Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elke betwisting met betrekking tot deze voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De verhoudingen tussen de partijen worden beheerst door het Belgisch recht.

14/ Privacy en copyright

De gegevens van de cursist worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de cursist recht op inzage en verbetering van de over hem bewaarde gegevens.
De cursist erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van SYNTRA BRUSSEL VZW.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt de cursist ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet hij hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SYNTRA BRUSSEL VZW verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. De cursist heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag de cursist niet gebruiken.

15/ Disclaimer

SYNTRA BRUSSEL VZW kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
SYNTRA BRUSSEL VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.
Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.